Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

CEAC Grup DersiZorunlu Bölüm Dersleri

CEAC 589 - Mezuniyet Semineri
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; *Tez araştırma çalışması hakkında, araştırma soruları, literatür çalışması, metodoloji ve tekniklerini içeren sunum hazırlama *Tez gelişim sürecini sunma

CEAC 598 - Tez Konusu Üzerine Özel Çalışmalar

CEAC 599 - Tez I
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; *Araştırma yöntemlerini uygulama *Problem belirleme, tanımlama ve inceleme *Tez konusu hakkında literature taraması yapma *Tez sürecini planlama *Gelişim raporu hazırlama ve sunma

CEAC 600 - Tez II
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; *Araştırma yöntemlerini uygulama *Tez konusunun gereksinimlerini belirleme *Gereksinimlere dayalı olarak sistem tasarımı yapma *Gelişim raporu hazırlama ve sunma

CEAC 601 - Tez III
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; *Araştırma yöntemlerini uygulama *Tez konusunun gereksinimlerini belirleme *Gereksinimlere dayalı olarak sistem tasarımı yapma *Gelişim raporu hazırlama ve sunma

Teknik Seçmeli Dersler

CEAC 511 - Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji
Toksikoloji ve farmakolojinin tarihi, Toksikolojinin temelleri ve doz-cevap ilişkisi, Toksik maddelerin doz ve alım yolları; Toksik cevabı etkileyen faktörler: eğilim, metabolizma; Toksik cevap için metabolizma ve yapıyı etkileyen biyolojik ve kimyasal faktörler; Bazı kimyasal kullanımlarının yarattığı toksik etkilerin örneklerle incelenmesi ve bulgular ışığında kullanılan kimyasalların bugünkü konumlarının tartışılması.

CEAC 516 - Biyoloji

CEAC 519 - Biyokimyasal Hesaplamalar

CEAC 524 - Grup Teorisi ve Kimyasal Uygulamalari
Genel olarak nokta grubu, simetri operasyonları ve Ligand Alan Teorisi dersin konularını oluşturmaktadır.

CEAC 529 - Spektroskopik Teknikler
Spektroskopiye Giriş Elektronik Soğurma Spektroskopisi Vibrasyonel ve Raman Spektroskopisi Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Elektron Paramanyetik Rezonanas Spektroskopisi Kütle Spektroskopisi X-ışını spektroskopisi SEM ve TEM

CEAC 540 - Kimyasal Proses Endüstrileri
Kimyasal İşleme ve Kimya Mühendisinin İşi; Su Şartlandırma ve Çevre Koruma; Seramik Sanayi; Portland Çimento; Kalsiyum ve Magnezyum Bileşikler; Cam Sanayi; Patlayıcı, Zararlı Kimyasal Maddeler ve İtici Gazlar; Yüzey Kaplama Sanayi, Gıda ve Gıda ile Ürün İşleme Sanayi; Tarım Kimyasalları Sanayi; Kokular ve Parfüm; Tatlandırıcılar ve Gıda Katkı Maddeleri; Yağlar ve Mumlar; Sabun ve Deterjan; Şeker ve Nişasta Sanayi; Selüloz ve Kağıt Sanayi; Plastik Sanayi; İlaç Endüstrisi.

CEAC 551 - Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler
Elektron ve enerji transferinin temel ilkeleri, Teller ve İlgili sistemler, anahtarlanan elektron ve enerji transfer işlemleri, ışık-hasat antenleri, hafızalar, mantık kapıları, iletken polimerler, uyarılara-duyarlı polimerler, Fulleren C60 ve karbon nanotüpler, Algılayıcılar, aktüatörler, nanomekanik cihazlar, elektronik ve fotonik cihazlar, Shottky barier diyotlar, alan-etki transistörler, piller, süperkapasitörler, ışık saçan diyotlar, fotovoltaik piller.

CEAC 554 - Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları
Genel elektrokimyasal kavramlar, elektroanaliz, elektrokimyaya giriş, denge ölçümleri, potentiometre, voltametre, kulometre, kronoamperometre, polarografi, disk elektrotu, electron transfer hız sabitleri, spektroelektrokimya, elektrokimyasal ESR spektrometresi, impedans, elektrot hazırlama yöntemleri, yüzey temizleme, elektrot yapımı, referans elektrot yapımı, mikroelektrotlar.

CEAC 555 - Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar
Elektronik ve optoelektronikler için organic malzemeler, iletken ve yarı iletken polimerler, organic alan-etki transistörleri, malzemelerde electron taşınımı, p- ve n-tipi polimerler, organic küçük moleküller, organic ışık saçan diyotlar (LEDler), ışık saçım mekanizması, malzemelerde elektron ve boşluk taşınımı, ışıyan malzemeler, organik elektronik ekranlar, organic fotovoltaikler, fotovoltaik dönüşüm mekanizması, yığın heterocankşın fotovoltaikler için yarıiletkenler, esnek sistemler, hafıza cihazları, aktüatörler, akıllı camlar, organic elektrokromik malzemeler, elektrokromik cihazlar.

CEAC 556 - Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarim
Nanobilimin gelişme seviyesi, deneysel teknikler ve teorik çalışmaların hızlı gelişimi ve alanın genişliğine ek olarak disiplinler arasılık özelliğine vurgu yapılarak sunulacaktır. Ders bazı genel bilgiler, fiziksel ilkeler ile başlayacaktır. Daha sonra nanosistemlerin sentez ve karakterizasyonu dersleriyle devam edecektir. Devam eden derslerde,nano yapıların çeşitliliği, nanobilimin teknolojik uygulamaları gözden geçirilecek ve ders nanokimya, nanobiyoloji ve son olarak nanoilaç üzerine genişletilmiş bir bölüm ile son bulacaktır. Nanobilimin geniş uygulama alanlarına birden fazla bölümde değinilecektir.

CEAC 557 - İletken Polimerler
İletken polimerlerin keşfi ve gelişimi, polimerizasyon teknikleri, kimyasal polimerizasyon, elektropolimerizasyon, iletken polimer sınıfları, poliasetilenler, polianilinler, politiyofenler, polikarbazoller, poliflorenler, vb ve bunların türevleri, yapı-özellik ilişkileri, yalıtkan-metal geçişi, iletken polimerlerde metalik hal, band aralığı, iletkenlik, elektroanalitik yöntemler, doping-dedoping, elektrokromik davranım, spektroelektrokimya, voltametre, infrared (kızıl ötesi) spektroskopisi, impedans, organik alan-etki transistor ü, polimerik ışık saçan diyotlar, organik elektro-optik malzemeler, piller, süperkapasitörler, fotovoltaic cihazlar, (optik) biyosensörler, korozyon koruma, yapay kaslar, mürekkep püskürtmeli baskı ve desenlendirme, vb.

CEAC 577 - Petrol Rafineri Mühendisliği
Petrol Rafinerisi ve Petrokimya Endüstrilerine Giriş - Dönüşüm prosesleri dahil ana rafineri operasyonları: ”Kimyasal Rafinerisi” kavramı - Birinci ve ikinci nesil petrokimya ara-ürünlerinin üretimine toplu bakış: Temel “yapı taşı” proseslerinin prensipleri Buhar Kraking ve Olefin Üretimi -Doymuş hidrokarbonların (etan ve düz zincir nafta) pirolizinin fizikokimyası -Termodinamik yaklaşımlar -Kinetik karakteristikler -MATLAB ile endüstriyel buhar krakerinin yatışkın hal hız-bazlı simülasyonu -İşletme değişkenlerinin buhar krakingine etkileri (endüstriden ve simülasyonlardan) -Reaksiyon sıcaklığı -Reaktörde kalma süresi -Hidrokarbon kısmi basıncı ve su-buharının rolü -Kinetik severite faktörü (KSF)kavramı -Krakleme ürünlerinin primer fraksiyonlama,ayırma ve saflaştırma işlemleri Olefin üretimi için gelişen yeni teknolojiler (metanolden Olefinler (MTO), kısmi oksidasyon , dehidrojenasyon, metatez gibi)) Katalitik Reforming and Aromatikler (BTX) Üretimi -Katalitik reforming fizikokimyası -Reforming reaksiyonları ve iki-siteli kataliz prensipleri -Termodinamik ve kinetik yaklaşımlar -Endüstriyel katalitik reforming ve ana tesis türleri -Operasyon koşulları -Ortalama reforming performansı kavramı (UOP faktörü) C8 aromatikleri -Ayırma -Izomerleştirme -Hidrodealkilasyon ve disproportination Aromatiklerin piroliz benzininden ve diğer kaynaklardan eldesi Küçük alkanlardan aromatikler üretimi (Z-forming) Buhar Reforming ve ilgili prosesler -Reforming and shift reaksiyonlarının termodinamiği ve kinetiği -Hidrojen, sentez gazı, methanol ve türevlerinin üretimi -Endüstriyel CO2 uzaklaştırılması Etilen Türevleri Propilen Türevleri C4 olefinleri Türevleri Benzen Türevleri Tolüen ve Ksilenler Türevleri

CEAC Grup Dersi

CEAC 501 - İleri Organik Kimya
Stereokimya, Karbokatyonlar, Serbest Radikaller, Karbenler, Nitrenler, Alifatik Sübstitüsyonlar, Organometalik Sübstitüsyonlar, Aromatik Sübstitüsyonlar, Alifatik, Alkenil ve Alkinil Sübstitüsyonlar, Karbon-Hetero Çoklu Bağ Eklenmeleri, Eliminasyonlar, Yeniden Düzenlenmeler.

CEAC 502 - İleri Biyokimya
Ders metabolik reaksiyonların temel mekanizmasını, reaksiyonların düzenlenmesini ve bu reaksiyonların biyolojik sistemdeki önemini içermektedir.

CEAC 503 - İleri Anorganik Kimya
Bronsted ve Lewis asit-baz, Koordinasyon Kimyası, Moleküler yapı, Nokta Grubu ve redoks tepkimeleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

CEAC 504 - İleri Analitik Kimya
Giriş: Analitik süreç, Analitik Verilerin İstatistiksel Değerlendirmesi, Çözeltilerin Derişimi, Gravimetrik Analiz, Asit Baz Dengesi, Çökeltilerin Çözünürlüğü, Volumetrik Analiz, Çökeltme Titrasyonu, Kompleksometrik Titrasyon, Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimelerinin Prensipleri, Yükseltgenme-İndirgenme Titrasyonu, Spektroskopik Analiz

CEAC 505 - İleri Fizikokimya
Gazların Özellikleri: İdeal Gazlar, Gerçek Gazlar, Birinci Kanun, Termokimya, Hal Fonksiyonları, İkinci Kanun, Basit Karışımlar, Karışımların Termodinamik Tanımları, Çözeltilerin Özellikleri, Aktiviteler.

CEAC 507 - İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği