Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Teknik Seçmeli Dersler

CEAC Grup Dersi

Zorunlu DersZorunlu Bölüm Dersleri

CEAC 500 - Mezuniyet Projesi
Mezuniyet Projesi

MDES 600 - Araştırma yöntemleri
Titiz, bilimsel araştırma, özellikle tez veya doktora tezleri; literatür taraması; anketler; meta-analizler; deneysel araştırma tasarımı; araştırma sorularının hazırlanması; teori tasarlanması; nitel ve nicel verilerin toplanması ve analiz metotları; geçerlilik; güvenilirlilik; nirengi; bulguların tasarımı; araştırma önerisinin yazılması

Seçmeli Dersler

- Teknik Seçmeli

Teknik Seçmeli Dersler

CEAC 507 - İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
Reaksiyon hiz kavraminin teorik temelleri, çarpışma teorisi ve geçiş hali teorisi, bilesenlerin ve reaksiyonların termokimyası, empirik ve kuantum kimyası metotlarını kullanarak reaksiyon hız parametrelerinin ve termokimyasal özelliklerin tahmini, gaz fazında elementer reaksiyonlar, yüzeyde elementer reaksiyonlar, difüzyon ve heterojen reaksiyonlar, kimyasal reaktörlerin analizi ve tasarımı.

CEAC 511 - Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji
Toksikoloji ve farmakolojinin tarihi, toksikolojinin temelleri ve doz-cevap ilişkisi, toksik maddelerin doz ve alım yolları, toksik cevabı etkileyen faktörler, toksik cevap için metabolizma ve yapıyı etkileyen biyolojik ve kimyasal faktörler, bazı kimyasal kullanımlarının yarattığı toksik etkilerin örneklerle incelenmesi, bulgular ışığında kullanılan kimyasalların bugünkü konumlarının tartışılması.

CEAC 516 - Biyoloji
Yaşamın hücre temelleri, kimyasal yapılar, hücre yapı ve fonksiyonları, madde alişverişi, hücre zarının görevleri,hücresel enerji,fotosentez, hücre solunumu, hücre aktivitesi,üreme ve yaşamın genetik temelleri.

CEAC 519 - Biyokimyasal Hesaplamalar
Asit baz kimyası, biyolojik moleküller, enzimler, kan tanponları, biyokimyasal enerjetikler ve spektrofotometrik analizler ile ilgili sayısal problemlerin çözümü.

CEAC 524 - Grup Teorisi ve Kimyasal Uygulamalari
Genel olarak nokta grubu, simetri operasyonları, ligand alan teorisi.

CEAC 529 - Spektroskopik Teknikler
Spektroskopiye giriş, elektronik soğurma spektroskopisi, vibrasyonel ve Raman spektroskopisi, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, elektron paramanyetik rezonanas spektroskopisi, kütle spektroskopisi, x-ışını spektroskopisi, SEM ve TEM.

CEAC 540 - Kimyasal Proses Endüstrileri
Kimyasal işleme ve kimya mühendisinin işi; su şartlandırma ve çevre koruma, seramik sanayi, portland çimento, kalsiyum ve magnezyum bileşikler, cam sanayi, patlayıcı, zararlı kimyasal maddeler ve itici gazlar, yüzey kaplama sanayi, gıda ve gıda ile ürün işleme sanayi; tarım kimyasalları sanayi, kokular ve parfüm, tatlandırıcılar ve gıda katkı maddeleri, yağlar ve mumlar, sabun ve deterjan, şeker ve nişasta sanayi, selüloz ve kağıt sanayi, plastik sanayi, ilaç endüstrisi.

CEAC 551 - Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler
Elektron ve enerji transferinin temel ilkeleri, teller ve ilgili sistemler, anahtarlanan elektron ve enerji transfer işlemleri, ışık-hasat antenleri, hafızalar, mantık kapıları, iletken polimerler, uyarılara-duyarlı polimerler, fulleren c60 ve karbon nanotüpler, algılayıcılar, aktüatörler, nanomekanik cihazlar, elektronik ve fotonik cihazlar, shottky barier diyotlar, alan-etki transistörler, piller, süperkapasitörler, ışık saçan diyotlar, fotovoltaik piller

CEAC 554 - Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları
Genel elektrokimyasal kavramlar, elektroanaliz, elektrokimyaya giriş, denge ölçümleri, potensiyometre, voltametre, kulommetre, kronoamperometre, polarografi, disk elektrotu, elektron transfer hız sabitleri, spektroelektrokimya, elektrokimyasal ESR spektrometresi, empedans, elektrot hazırlama yöntemleri, yüzey temizleme, elektrot yapımı, referans.

CEAC 555 - Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar
Elektronik ve optoelektronikler için organic malzemeler, iletken ve yarı iletken polimerler, organic alan-etki transistörleri, malzemelerde electron taşınımı, p- ve n-tipi polimerler, organic küçük moleküller, organic ışık saçan diyotlar (LEDler), ışık saçım mekanizması, malzemelerde elektron ve boşluk taşınımı, ışıyan malzemeler, organik elektronik ekranlar, organic fotovoltaikler, fotovoltaik dönüşüm mekanizması, yığın heterocankşın fotovoltaikler için yarıiletkenler, esnek sistemler, hafıza cihazları, aktüatörler, akıllı camlar, organic elektrokromik malzemeler, elektrokromik cihazlar.

CEAC 556 - Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarim
Nanoyapı çeşitleri hakkında temel bilgi; sentez ve karakterizasyon teknikleri, nano ölçekte kazanılan özellikler, nanobilimin ve nanoteknoloji uygulamaları.

CEAC 557 - İletken Polimerler
İletken polimerlerin keşfi ve gelişimi, polimerizasyon teknikleri, kimyasal polimerizasyon, elektropolimerizasyon, iletken polimer sınıfları, poliasetilenler, polianilinler, politiyofenler, polikarbazoller, poliflorenler, vb ve bunların türevleri, yapı-özellik ilişkileri, yalıtkan-metal geçişi, iletken polimerlerde metalik hal, band aralığı, iletkenlik, elektroanalitik yöntemler, doping-dedoping, elektrokromik davranım, spektroelektrokimya, voltametre, infrared (kızıl ötesi) spektroskopisi, impedans, organik alan-etki transistor ü, polimerik ışık saçan diyotlar, organik elektro-optik malzemeler, piller, süperkapasitörler, fotovoltaic cihazlar, (optik) biyosensörler, korozyon koruma, yapay kaslar, mürekkep püskürtmeli baskı ve desenlendirme, vb.

CEAC 577 - Petrol Rafineri Mühendisliği
Petrol rafinerisi ve petrokimya endüstrilerine giriş, buhar kraking ve olefin üretimi, olefin üretimi için gelişen yeni teknolojiler (metanolden olefinler (mto), kısmi oksidasyon , dehidrojenasyon, metatez gibi), katalitik reforming and aromatikler (btx) üretimi, c8 aromatikleri, aromatiklerin piroliz benzininden ve diğer kaynaklardan eldesi, küçük alkanlardan aromatikler üretimi (z-forming), buhar reforming ve ilgili prosesler, etilen türevleri, propilen türevleri, c4 olefinleri türevleri, benzen türevleri, tolüen ve ksilenler türevleri.

Zorunlu Ders

CEAC 501 - İleri Organik Kimya
Stereokimya, karbokatyonlar, serbest radikaller, karbenler, nitrenler, alifatik sübstitüsyonlar, organometalik sübstitüsyonlar, aromatik sübstitüsyonlar, alifatik, alkenil ve alkinil sübstitüsyonlar, karbon-hetero çoklu bağ eklenmeleri, eliminasyonlar, yeniden düzenlenmeler.

CEAC 502 - İleri Biyokimya
Metabolik reaksiyonların temel mekanizması, reaksiyonların düzenlenmesi, metabolik reaksiyonların biyolojik sistemdeki önemi.

CEAC 503 - İleri Anorganik Kimya
Bronsted ve Lewis asit-baz, koordinasyon kimyası, moleküler yapı, nokta grubu tepkimeleri, redoks tepkimeleri

CEAC 504 - İleri Analitik Kimya
Analitik süreç, analitik verilerin istatistiksel değerlendirmesi, çözeltilerin derişimi, gravimetrik analiz, asit baz dengesi, çökeltilerin çözünürlüğü, volumetrik analiz, çökeltme titrasyonu, kompleksometrik titrasyon, yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin prensipleri, yükseltgenme-indirgenme titrasyonu, spektroskopik analiz.

CEAC 505 - İleri Fizikokimya
Gazların özellikleri: ideal gazlar, gerçek gazlar, birinci kanun, termokimya, hal fonksiyonları, ikinci kanun, basit karışımlar, karışımların termodinamik tanımları, çözeltilerin özellikleri, aktiviteler.

CEAC 509 - İleri Isı ve Kütle Transferi
Moleküler ısı ve kütle taşınımın ilkeleri ve benzeşimleri, konvektif ısı ve kütle taşınımı, fazlararası ısı ve kütle taşınımı, kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı için temel vektör eşitliği, tek boyutlu yatışkın olmayan taşınım eşitliklerinin analitik ve sayısal çözümleri, kimyasal reaksiyonlu gaz absorpsiyonu.