Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Serbest Seçmeli

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

Alan Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

AE 307 - Akışkanlar Mekaniği
Ders akış hareketlerinin temel hareketlerini, akışkan özellikleri, akış rejimleri, basınç değişimleri, akış kinematiği ve akış tarifi ve analizi yöntemleri konularını içermektedir. Korunum denklemlerinin diferansiyel ve integral şekilleri ve akış problemlerinin analizi ve çözümünde kullanılması. Benzerlik ve boyutsal analiz kullanılarak test verilerinin organize edilmesi ve deneylerin planlanması. Akış sürtünmelerinin basınç ve hız dağılımına etkileri. Sıkıştırılabilirliğin akışkan akışına etkileri.

CEAC 101 - Kimya Mühendisliğine Giriş
Mühendislik ve kimya mühendisliği için genel bir giriş, kimyasal süreçlendirmenin rolü, mühendislik problemlerinin çözmede kullanılan stratejiler, önemli süreç değişkenleri, malzeme denkliklerinin temelleri.

CEAC 103 - Genel Kimya I
Temel kimya konuları ve mol kavramının temel alındığı hesaplamalar, maddenin katı sıvı ve gaz hallerinin incelenmesi, kimyasal tepkime hızı.

CEAC 104 - Genel Kimya II
Asit ve bazların temel ilkeleri, tampon çözelti kavramı, termodinamik, elektrokimya ve nükleer kimya kanunları.

CEAC 201 - Analitik Kimya
Giriş, istatistik, gravimetrik ve titrimetrik yöntemler, denge hesaplamaları, titrasyonlar, titrasyon eğrilerinin yorumlanması, sulu çözelti kimyası, elektrokimya, potansiyometri, ders içeriğine yönelik laboratuvar programı.

CEAC 202 - Organik Kimya
Temel konseptler ve tanımları, organik bileşiklerde bağlar, stereokimya, yerdeğiştirme, ekleme ve eliminasyon tepkimelerinin mekanizmaları ve uygulamaları, alkenlerin ve alkinlerin iyonik ve radikal tepkimeleri, alkoller, eterler, aromatikler, aminler, karboksilik asitler ve konjuge doymamış sistemler ve tepkimeleri.

CEAC 203 - Fizikokimya
Gazların özellikleri, ideal gazlar, gerçek gazlar, birinci kanun, termokimya, hal fonksiyonları, ikinci kanun, saf maddelerin fiziksel geçişleri, faz diyagramları, faz kararlılığı ve geçişleri, basit karışımlar, karışımların termodinamik tanımları, çözeltilerin özellikleri, aktiviteler, fazlar, bileşenler , iki-bileşenli sistemler.

CEAC 207 - Kimyasal Süreç Hesaplamaları
Kimya mühendisliği hesaplamalarına giriş, kimya mühendisliği süreçleri ve süreç değişkenleri, malzeme denkliklerinin temelleri, tekli ve çoklu üniteli süreçlerde malzeme denklikleri, tek fazlı sistemler, enerji denkliklerinin temelleri, enerji çeşitleri, yatışkın durumda açık ve kapalı sistemlerde enerji denklikleri, mekanik enerji denklikleri, reaktif olmayan süreçlerde enerji denklikleri, reaktif süreçlerde enerji dengesi.

CEAC 210 - Anorganik Kimya
Bronsted ve Lewis asit baz kavramları, koordinasyon kimyası, molekül ve kristal yapıları, redoks tepkimeleri.

CEAC 212 - Biyokimya
Biyokimyaya giriş, biyolojik sistemlerde yapılanmalar, biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonları, karbonhidratlar, yaglar, aminoasitler, peptidler, proteinler, enzim, koenzimler, nükleik asitler, protein sentezi(DNA replikasyonu, trankripsiyon ve translasyon)

CEAC 302 - Ayırma İşlemleri
Kütle transferi işlemleri, ikili distilasyon, sıvı-sıvı ekstraksiyonu, çok bileşenli ayırmalar, absorpsiyon, süperkritik ekstraksiyon, membrane ayırmaları, sıvı-katı ayırmaları, adsorpsiyon.

CEAC 304 - Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
Dönüşüm ve reaktör boyutlama, hız yasası ve stokiometri, izotermal reaktör tasarımı, hız verilerinin toplanması ve analiz edilmesi, katalizör ve katalitik tepkimeler, izothermal olmayan reaktör tasarımı, çoklu tepkimeler, çok fazlı reaktörler, kimyasal reaktörlerdeki kalma süresinin dağılımı, ideal olmayan reaktörlerin analizi.

CEAC 399 - Yaz Stajı
Endüstride en az 4 hafta şirket laboratuvarlarında kullanılan analitik ve fiziksel kimya teknikleri ile araçlarının gözlemlenmesi, yaz stajı raporu hazırlaması.

CEAC 401 - Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
•Borudaki sıvı akış karakteristiğinin araştırılması, laminer ve türbülant akış aralığının hesaplanması •Santrifüj pompalarda seri ve paralel bağlantılar; verimlilik, spesifik hız ve pompa performans hesaplamaları •Düz borularda, boru kıvrımlarında ve bağlantı elemanlarında sıvı basıncındaki değişimlerin hesaplanması •Boru içi su akışında sürtünmeye bağlı kaybın incelenmesi ve ilgili sürtünme faktörünün belirlenmesi •Kararlı ve kararsız durum ısı iletim sürecinin incelenmesi •Sıvı ve gazların ısıl iletkenlik ölçümleri •Farklı ısı eşanjörlerinde kapasite ve toplam ısı transfer katsayısının hesaplanması •Termal radyasyona bağlı ısı transfer mekanizmasının anlaşılması •Konvektif kurutma sırasında ısı kaybının hesaplanması

CEAC 402 - Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
Gaz absorpsiyonu, distilasyon, kesikli ve sürekli reaktörler, ektraksiyon.

CEAC 405 - Kimya Mühendisliği Tasarımı I
Problem çözme teknikleri, akış şemaları, proses tasarımında hiyerarşik yaklaşım, kesikli operasyonlar, proses koşullarını anlamak, tasarım genellemeleri, pompa ve kompresor performansı, ısı değiştirici tasarımı ve performansı, ayırma ekipmanları tasarım ve performansı, reaktör tasarımı ve performansı.

CEAC 406 - Kimya Mühendisliği Tasarımı II
Proses tasarımı, proses ekonomisi, sağlık, güvenlik, çevre.

CEAC 407 - Süreç Modelleme, Dinamiği ve Kontrolü
Kimya mühendisliği sistemlerinin matematiksel modelleri: esaslar, matematiksel model örnekleri; zaman bölgesi dinamikleri; ileri kontrol sistemleri; frekans bölgesi dinamikleri, kapalı döngü sistemlerinin frekans bölgesi analizi; çok değişkenli sistemlerin analizi; çok değişkenli sistemler için kontrolcüler tasarımı.

CEAC 499 - Yaz Stajı
Endüstride en az 4 hafta şirket laboratuvarlarında kullanılan analitik ve fiziksel kimya teknikleri ile araçlarının gözlemlenmesi, yaz stajı raporu hazırlaması.

ENE 204 - Termodinamik II
Ekserji, gaz, buhar ve kombine güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, gaz karışımları ve iklimlendirme, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal ve faz dengeleri.

ENE 302 - Isı ve Kütle Aktarımı
Isı aktarımının temel kavramları. Isı aktarım mekanizmaları (iletim, yayılım, ışınım). Yatışkın ve geçişken iletim. Isı iletiminde sayısal yöntemler. Zorlanmış ve doğal yayılım. Kaynama ve yoğuşma. Isı değiştiriciler. Işınım yolu ile ısı aktarımı. Kütle aktarımı.

ENG 301 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
Ders, öğrencileri eğitimleri sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmak dahil planlanmış ileri düzey çalışmaları içerir. Ders, genel dil bilgisi tekrarı, kısa sınavlar, aylık uygulanan gelişim sınavları, değerlendirmeler ve geri bildirimlerden oluşur. Derste, çeşitli dil bilgisi kitapları ile uygulanmış veya denenmiş örnek dil sınavları kullanılır.

ENG 302 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
Bu ders, daha gelişmiş iş ortamı becerilerini içerir. Bu kapsamda, toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma çalışmaları yapılır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

MATH380 - Mühendisler için Sayısal Metodlar
Doğrusal olmayan denklemlerin çözümü, Doğrusal sistemlerin çözümü, Özdeğer ve Özvektörler, İnterpolasyon ve Polinom yaklaşımları, Spline fonksiyonları ile interpolasyon, En küçük kareler yaklaşımı, Sayısal türev, Sayısal integral

MFGE 108 - Bilgisayar Destekli Modelleme
Parça ve yüzey tasarımı prensipleri; parça taslağı oluşturma, boyutlandırma ve toleranslarını belirleme; montaj tasarımı temelleri

Seçmeli Dersler

- Alan Seçmeli Ders

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri; girdi/çıktı fonksiyonları; kütüphane fonksiyonları; seçme ve tekrarlı ifadeler; kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; diziler ve dizgiler.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST112 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST221 - Uygarlık Tarihi
Kültür, uygarlık, insanın ilk ortaya çıkışından (Prehistorik devirden Tarihi devirlere) eski kültür ve uygarlıklar yaratmış oldukları sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen, felsefi, teknolojik, kültürel başarılar, buluşlar ve birbirleri ile olan ilişkiler anlatılır.

MATH157 - Genişletilmiş Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller, Diziler

MATH158 - Genişletilmiş Kalkülüs II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Alan Seçmeli Dersler

CEAC 404 - Mezuniyet Projesi
Deneysel, bilgisayar destekli tasarım, modelleme, optimizasyon ve benzetim çalışması alanlarında bireysel mezuniyet projesi.

CEAC 412 - Biyoanorganik Kimya
Toksik, eser ve ana metaller.

CEAC 417 - Farmakoloji ve Toksikoloji
Toksikoloji ve farmakolojinin tarihi, toksikolojinin temelleri ve doz-cevap ilişkisi, toksik maddelerin doz ve alım yolları, toksik cevabı etkileyen faktörler: eğilim, metabolizma, toksik cevap için metabolizma ve yapıyı etkileyen biyolojik ve kimyasal faktörler, bazı kimyasal kullanımlarının yarattığı toksik etkilerin örneklerle incelenmesi ve kullanılan kimyasalların bugünkü konumlarının tartışılması.

CEAC 418 - Uygulamalı Polimer Bilimi
Polimer malzemelerinin primer sınıflandırılması, nylon 6 ve nylon 6-10 sentezi, polistiren sentezi, polimetilmetakrilat sentezi, bakelit sentezi, polisülfit kauçuk sentezi, doğrusal ve çaprazbağlı polyester sentezi, metil metakrilatın fotopolimerizasyonu, anilinin kimyasal polimerizasyonu, poliüretan köpük sentezi.

CEAC 420 - Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nanobilimin gelişme seviyesi, deneysel teknikler ve teorik çalışmaların hızlı gelişimi ve alanın genişliğine ek olarak disiplinler arasılık özelliğinin vurgulanması, fiziksel ilkeler, nanosistemlerin sentez ve karakterizasyonu, nano yapıların çeşitliliği, nanobilimin teknolojik uygulamaları, nanokimya, nanobiyoloji, nanoilaç.

CEAC 423 - Polimer Bilim ve Teknolojisi
Tarihsel gelişim, temek kavramlar ve tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, polimerizasyon mekanizmaları, zincir-tepkime polimerizasyonu, iyonik ve koordinasyon polimerizasyonları, basamak-büyüme polimerizasyonları, halka-açılma polimerizasyonu, kimyasal bağlar ve polimer yapısı, morfoloji, kristallik, camsı geçiş sıcaklığı, polimer modifikasyonu, kopolimerizasyon, postpolimerizasyon tepkimeleri, işlevsel polimerler, katkı maddeleri ve takviye, çözelti polimerizasyonu, süspansiyon polimerizasyonu, emülsiyon polimerizasyonu, arayüzey polimerizasyonu, çökelti polimerizasyonu, polimer özellikleri ve uygulamaları.

CEAC 424 - Konjüge Polimerler I: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu
Eşlenik polimerlerin tasarımı, sentezi ve karakterizasyonu.

CEAC 431 - Plastik Malzemeler
Plastik malzemelerin tarihsel gelişimi, plastiklerin kimyasal doğası, polimerlerde topaklanma fazları, yapı ile ısısal ve mekanik özellik ilişkileri, yapı ile kimyasal özellik ilişkileri, plastikler İçin katkılar, ürün dizayn prensipleri, plastik işleme süreçleri.

CEAC 442 - Çevre Kirliliği
Çevresel etki değerlendirmesi, risk analizi, su kirliliği, atık su arıtımı, hava kirliliği, hava kirliliği kontrolü, katı atıklar, tehlikeli atıklar.

CEAC 458 - Dünyayı Değiştiren Moleküller
Atomlar, moleküller, kimyasal yapı, biberler, hindistan cevizi, karanfiller, üre, asetik asit, askorbik asit, oleik asit, aspirin, glükoz, selüloz, ipek, nylon, isopren, polimerler, fenol, terpinol, tropinon, kloroflorokarbonlar, kinin, DDT, morfin, nikotin, kafein, patlayıcılar, steroidler, kortizon, progesteron, hap, gossypol, penisilin, prostaglandinler, epothilonlar, vitamin B12, vancomycin, menensin, avermectin, cyclosporin, palytoxin, taxol, brevetoxin, thiostepton.

CEAC 459 - Adli Kimya
Suç mahalli, fiziksel kanıt, fiziksel özellikler, mikroskop, kromatografi, spektrofotometre, organik analiz, inorganik analiz, seroloji, kan analizleri, mikroskobik incelemeler, parmak izi, ayak izi analizi, saç analizi, DNA, ilaç kimyası, toksikoloji, kundaklama, patlayıcılar, lif karşılaştırmaları, boyalar, cam kompozisyonları, cam parçalanma, toprak karşılaştırmaları, kundaklama araştırmaları.

CEAC 470 - Petrokimya Mühendisliği
Petrol rafinerisi ve petrokimya endüstrilerine giriş, buhar kraking ve olefin üretimi, olefin üretimi için gelişen yeni teknolojiler, katalitik reforming ve aromatikler (BTX) Üretimi, C8 aromatikleri, aromatiklerin piroliz benzininden ve diğer kaynaklardan eldesi, buhar reforming ve ilgili prosesler.

CEAC 474 - Elektrokimya
Genel elektrokimyasal konseptler, elektrokimyaya giriş, termodinamik, elektrot potansiyelleri, galvanik ve elektrolitik hücreler, elektrot kinetiği, tersinir tepkimeler, tersinmez tepkimeler, dinamik elektrokimya, kütle transferi, göç, konveksiyon, difüzyon tabakaları, iletkenlik ve hareketlilik, sıvı kavşak potansiyelleri, katı ve sıvı iyonik iletkenler, çift tabaka modelleri, aşırı potansiyel, elektrokimyasal aletler ve teknikler, potantiostatik ve galvanostatik deneyler, kronopotentiyometri, kronoamperometri, döngülü voltametri, polografi, impedans spektroskopisi ve yöntemleri, spektroelektrokimya, fotoelektrokimya, elektriksel üretilen kemilüminesans, endüstride elektrokimya, iletken polimerler, katı hal elektrokimyası, paslanma, paslanma çeşitleri, paslanma koruması, paslanma hızı, polarizasyon eğrileri, yakıt hücrelerinde elektrokimya.