Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Serbest Seçmeli

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

Alan Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

AE 307 - Akışkanlar Mekaniği
Ders akış hareketlerinin temel hareketlerini, akışkan özellikleri, akış rejimleri, basınç değişimleri, akış kinematiği ve akış tarifi ve analizi yöntemleri konularını içermektedir. Korunum denklemlerinin diferansiyel ve integral şekilleri ve akış problemlerinin analizi ve çözümünde kullanılması. Benzerlik ve boyutsal analiz kullanılarak test verilerinin organize edilmesi ve deneylerin planlanması. Akış sürtünmelerinin basınç ve hız dağılımına etkileri. Sıkıştırılabilirliğin akışkan akışına etkileri.

CEAC 101 - Kimya Mühendisliğine Giriş
Mühendislik ve kimya mühendisliği için genel bir giriş, kimyasal süreçlendirmenin rolü, mühendislik problemlerinin çözmede kullanılan stratejiler, önemli süreç değişkenleri, malzeme denkliklerinin temelleri

CEAC 103 - Genel Kimya I
Temel kimya konularının anlatıldığı ve mol kavramının temel alındığı hesaplamaların yapıldığı,maddenin katı sıvı ve gaz hallerinin incelendiği, kimyasal tepkime hızının anlatıldığı bir derstir.

CEAC 104 - Genel Kimya II
Dersin kapsamını asit ve bazların temel ilkeleri, tampon çözelti kavramı termodinamik, elektrokimya ve nükleer kimya kanunları oluşturmaktadır.

CEAC 201 - Analitik Kimya
Giriş, İstatistik, Gravimetrik ve Titrimetrik Yöntemler, Denge Hesaplamaları, Titrasyonlar, Titrasyon Eğrilerinin Yorumlanması, Sulu Çözelti Kimyası, Elektrokimya, Potansiyometri, Ders içeriğine yönelik laboratuvar programı.

CEAC 202 - Organik Kimya
Temel konseptler ve tanımları, organik bileşiklerde bağlar, stereokimya, yerdeğiştirme, ekleme ve eliminasyon tepkimelerinin mekanizmaları ve uygulamaları, alkenlerin ve alkinlerin iyonik ve radikal tepkimeleri, alkoller, eterler, aromatikler, aminler, karboksilik asitler ve konjuge doymamış sistemler ve tepkimeleri.

CEAC 203 - Fizikokimya
Gazların Özellikleri: İdeal Gazlar, Gerçek Gazlar, Birinci Kanun, Termokimya, Hal Fonksiyonları, İkinci Kanun, Saf Maddelerin Fiziksel Geçişleri, Faz Diyagramları, Faz Kararlılığı Ve Geçişleri, Basit Karışımlar, Karışımların Termodinamik Tanımları, Çözeltilerin Özellikleri, Aktiviteler, Fazlar, Bileşenler , İki-Bileşenli Sistemler

CEAC 207 - Kimyasal Süreç Hesaplamaları
Kimya mühendisliği hesaplamalarına, kimya mühendisliği süreçlerine ve süreç değişkenlerine, malzeme denkliklerinin temellerine, tek ve çok fazlı sistemlere genel bir giriş yapılması.

CEAC 210 - Anorganik Kimya
Dersin kapsamını Bronsted ve Lewis asit baz kavramları, koordinasyon kimyası, molekül ve Kristal yapıları ve redoks tepkimeleri oluşturmaktadır.

CEAC 212 - Biyokimya
Biyokimyaya giriş, biyolojik sistemlerde yapılanmalar, Biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonları; karbonhidratlar, yaglar, Aminoasitler, peptidler, proteinler, enzim, koenzimler, nükleik asitler, protein sentezi(DNA replikasyonu, trankripsiyon ve translasyon)

CEAC 302 - Ayırma İşlemleri
Kütle transferi işlemleri, ikili distilasyon, sıvı-sıvı ekstraksiyonu, çok bileşenli ayırmalar, absorpsiyon, süperkritik ekstraksiyon, membrane ayırmaları, sıvı-katı ayırmaları, adsorpsiyon.

CEAC 304 - Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
Çok Denklikler, Dönüşüm ve Reaktör Boyutlama, Hız yasası ve Stokiometri, İzotermal Reaktör Tasarımı, Hız verilerinin Toplanması ve Analiz edilmesi, Katalizör ve Katalitik Tepkimeler, İzothermal olmayan Reaktör Tasarımı, Çoklu Tepkimeler, Çok Fazlı Reaktörler, Kimysal Reaktörlerdeki Kalma Süresinin Dağılımı, İdeal Olmayan Reaktörlerin Analizi

CEAC 399 - Yaz Stajı
Endüstride en az 4 hafta boyunca, şirketin laboratuvarlarında kullanılan analitik ve fiziksel kimya teknikleri ile araçlarını gözleme çalışması. Öğrencinin bu 4 hafta boyunca kazandığı deneyimleri içeren bir yaz stajı raporu hazırlaması.

CEAC 401 - Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
Dersin kapsamını bazı sıvı mekaniği, ısı değişimi, ısı aktarımı, ısı iletkenliği deneyleri oluşturmaktadır.

CEAC 402 - Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
Dersin kapsamını bazı sıvı mekaniği ve temel işlemler konularında deneyler oluşturmaktadır.

CEAC 405 - Kimya Mühendisliği Tasarımı I
Bu ders, kimya mühendisliği eğitiminde alınan tüm derslerin süreç tasarımlarına genel bir uygulamasını kapsamaktadır. Kimya mühendisliği süreçlerinin anlaşılması için şemalar; Süreç akım şemalarının yapı ve sentezi; Yatırım ve üretim maliyetlerinin hesabı; Tasarımın sağlık, güvenlik ve çevresel boyutları ile proses ünitelerinin tasarımları (borular, ısı değiştirici, reaktör ve ayırma sistemleri tasarımları) konularını kapsamaktadır.

CEAC 406 - Kimya Mühendisliği Tasarımı II

CEAC 407 - Süreç Modelleme, Dinamiği ve Kontrolü
Kimya mühendisliği sistemlerinin matematiksel modelleri: esaslar, matematiksel model örnekleri; zaman bölgesi dinamikleri; ileri kontrol sistemleri; frekans bölgesi dinamikleri, kapalı döngü sistemlerinin frekans bölgesi analizi; çok değişkenli sistemlerin analizi; çok değişkenli sistemler için kontrolcüler tasarımı.

CEAC 499 - Yaz Stajı
En az 4 hafta boyunca, endüstriyel boyutta üretim için şirkette kullanılan kimya mühendisliği temel işlemleri ile kimyasal süreçleri gözleme çalışması. Öğrencinin bu 4 hafta boyunca kazandığı deneyimleri içeren bir yaz stajı raporu hazırlaması.

ENE 204 - Termodinamik II
Ekserji, gaz, buhar ve kombine güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, gaz karışımları ve iklimlendirme, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal ve faz dengeleri.

ENE 302 - Isı ve Kütle Aktarımı
Isı aktarımının temel kavramları. Isı aktarım mekanizmaları (iletim, yayılım, ışınım). Yatışkın ve geçişken iletim. Isı iletiminde sayısal yöntemler. Zorlanmış ve doğal yayılım. Kaynama ve yoğuşma. Isı değiştiriciler. Işınım yolu ile ısı aktarımı. Kütle aktarımı.

ENG 301 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
Ders, öğrencileri eğitimleri sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmak dahil planlanmış ileri düzey çalışmaları içerir. Ders, genel dil bilgisi tekrarı, kısa sınavlar, aylık uygulanan gelişim sınavları, değerlendirmeler ve geri bildirimlerden oluşur. Derste, çeşitli dil bilgisi kitapları ile uygulanmış veya denenmiş örnek dil sınavları kullanılır.

ENG 302 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
Bu ders, daha gelişmiş iş ortamı becerilerini içerir. Bu kapsamda, toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma çalışmaları yapılır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

MATH380 - Mühendisler için Sayısal Yöntemler

MFGE 108 - Bilgisayar Destekli Modelleme

Seçmeli Dersler

- Alan Seçmeli Ders

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

COMPE 102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri. Girdi/Çıktı fonksiyonları. Kütüphane fonksiyonları. Seçme ve tekrarlı ifadeler. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Diziler ve seriler (strings).

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma çalışmalarını içerir.

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST112 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST221 - Uygarlık Tarihi
İnsan evriminde teknoloji kullanımının önemi; ilk uygarlıkların ortaya çıkışı; modern uygarlığın temelleri olarak Eski Mısır’dan Eski Yunan’a geçmiş uygarlıklar; Machiavelli, Hume, Descartes, Hobbes, Bacon, Locke, Rousseau gibi bazı önemli düşünürlerin klasik eserleri ve aydınlanma tarihine katkıları; uygarlıkların ilerlemesine bilimsel düşüncenin katkısı bağlamında Kopernik, Galileo ve Newton gibi bilim insanlarının bazı klasik metinleri.

MATH 157 - Genişletilmiş Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller, Diziler

MATH158 - Genişletilmiş Kalkülüs II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Alan Seçmeli Dersler

CEAC 404 - Mezuniyet Projesi
7. ve 8. yarıyıllarda iki yarıyıl süren veya o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin bir yarıyılda tamamladıkları Bitirme projesi dersi kapsamında öğrencilere bir araştırma projesi yaptırılır. Araştırma projesi, kimya mühendisliğinin kapsadığı alanlarda deneysel bir çalışma olabileceği gibi, bilgisayar destekli tasarım, modelleme, optimizasyon ve benzetim çalışması şeklinde de olabilir.

CEAC 408 - Isı ve Kütle Transferi II

CEAC 412 - Biyoanorganik Kimya
Genel olarak yaşamsal sistemlerde yer alan toksik, eser ve anahtar metaller dersin içeriğini oluşturmaktadır.

CEAC 417 - Farmakoloji ve Toksikoloji

CEAC 418 - Uygulamalı Polimer Bilimi
Dersin içeriği Polimer Malzemelerinin primer sınıflandırılması; Nylon 6 ve Nylon 6,10 sentezi;; Polistiren sentezi; Polimetilmetakrilat sentezi; Bakelit sentezi; Polisülfit kauçuk sentezi; Doğrusal ve çaprazbağlı polyester sentezi; Metil metakrilatın fotopolimerizasyonu; Anilinin kimyasal polimerizasyonu; Poliüretan köpük sentezi.

CEAC 420 - Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nanobilimin gelişme seviyesi, deneysel teknikler ve teorik çalışmaların hızlı gelişimi ve alanın genişliğine ek olarak disiplinler arasılık özelliğine vurgu yapılarak sunulacaktır. Ders bazı genel bilgiler, fiziksel ilkeler ile başlayacaktır. Daha sonra nanosistemlerin sentez ve karakterizasyonu dersleriyle devam edecektir. Devam eden derslerde,nano yapıların çeşitliliği, nanobilimin teknolojik uygulamaları gözden geçirilecek ve ders nanokimya, nanobiyoloji ve son olarak nanoilaç üzerine genişletilmiş bir bölüm ile son bulacaktır. Nanobilimin geniş uygulama alanlarına birden fazla bölümde değinilecektir.

CEAC 423 - Polimer Bilim ve Teknolojisi
Tarihsel gelişim, temek kavramlar ve tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, polimerizasyon mekanizmaları, zincir-tepkime polimerizasyonu, iyonik ve koordinasyon polimerizasyonları, basamak-büyüme polimerizasyonları, halka-açılma polimerizasyonu, kimyasal bağlar ve polimer yapısı, morfoloji, kristallik, camsı geçiş sıcaklığı, polimer modifikasyonu, kopolimerizasyon, postpolimerizasyon tepkimeleri, işlevsel polimerler, katkı maddeleri ve takviye, çözelti polimerizasyonu, süspansiyon polimerizasyonu, emülsiyon polimerizasyonu, arayüzey polimerizasyonu, çökelti polimerizasyonu, polimer özellikleri ve uygulamaları

CEAC 424 - Konjüge Polimerler I: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu

CEAC 431 - Plastik Malzemeler
Plastik Malzemelerin Tarihsel Gelişimi, Plastiklerin Kimyasal Doğası, Polimerlerde Topaklanma Fazları, Yapı ile Isısal ve Mekanik Özellik İlişkileri, Yapı ile Kimyasal Özellik İlişkileri, Plastikler İçin Katkılar, Ürün Dizayn Prensipleri, Plastik İşleme Süreçleri.

CEAC 432 - Kimyasal Reaktörler Optimizasyonu

CEAC 433 - Kimyasal Kinetik

CEAC 434 - İş Sağlığı ve Güvenliği

CEAC 442 - Çevre Kirliliği

CEAC 458 - Dünyayı Değiştiren Moleküller

CEAC 459 - Adli Kimya

CEAC 470 - Petrokimya Mühendisliği

CEAC 474 - Elektrokimya
Genel elektrokimyasal konseptler; Elektrokimyaya giriş; Termodinamik, Elektrot potansiyelleri; Galvanik ve elektrolitik hücreler; Elektrot kinetiği; Tersinir Tepkimeler; Tersinmez tepkimeler; Dinamik elektrokimya; Kütle transferi; Göç; Konveksiyon; Difüzyon tabakaları; İletkenlik ve hareketlilik; Sıvı kavşak potansiyelleri; Katı ve sıvı iyonik iletkenler; Çift tabaka modelleri; Aşırıpotansiyel; Elektrokimyasal aletler ve teknikler; potantiostatik ve galvanostatik deneyler; Kronopotentiyometri; Kronoamperometri; Döngülü voltametri; Polografi; İmpedans spektroskopisi ve yöntemleri; Spektroelektrokimya; Fotoelektrokimya; Elektriksel üretilen kemilüminesans; Endüstride elektrokimya; İletken polimerler; Katı hal elektrokimyası; Paslanma; Paslanma çeşitleri; Paslanma Koruması; Paslanma hızı; Polarizasyon eğrileri; Yakıt hücrelerinde elektrokimya.