LABORATUVAR KÜNYESİ

Laboratuvar adı:

Atılım Opto-elektronik Malzemeler ve Solar Enerji Laboratuvarı, ATOMSEL

Bağlı Olduğu Birim/ler

Fakülte: Mühendislik Fakültesi

Bölüm: Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

Merkez: -

Sponsor Bilgileri :

Atılım Üniversitesi - ALP

LABORATUVAR İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi:

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

WEB Adresi:

http://www.atomsel.com veya http://atomsel.atilim.edu.tr

Telefon Numarası:

0312-586 8528

Laboratuvar Sorumlusu:

Prof. Dr. Atilla CİHANER

E-posta: atilla.cihaner@atilim.edu.tr

Telefon: 0312-586 8304

Laboratuvar Çalışanları:

 

Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Prof. Dr. Atilla CİHANER

Araştırmacı

atilla.cihaner@atilim.edu.tr

Doç. Dr. Seha TİRKEŞ

Araştırmacı

seha.tirkes@atilim.edu.tr

Salih ERTAN

Araştırmacı-Doktora Öğrencisi

salih.ertan@atilim.edu.tr

 

 

 

LABORATUVARIN KULLANIM AMACI

Laboratuvarın Kullanım Amacı:

Eğitim

¨

Lisans ¨      Yüksek Lisans  X     Doktora X

Araştırma

X

 

Hizmet

¨

 

LABORATUVAR TANITIMI

Kuruluş tarihi:

01/01/2011

Laboratuvar Uzmanlık Alanı:

Optoelektronik malzemelerin sentezi ve cihaz uygulamaları: elektrokromik cihazlar, polimerik ışık saçan diyotlar ve güneş pilleri.

Laboratuvarın Yetenekleri:

 

Adı

İşlevi

Eldivenli Kabin Sistemi/MBRAUN

Entegre bir sistem olup içerisinde döndürerek kaplayıcı, güneş similatörü ve metal buharı yoğunlaştırıcı cihazları bulunur. Oksijensiz ortamda (azot ortamında) elektrokromik cihaz, LED ve güneş pillerini hazırlamak için kullanılır.

Döndürerek Kaplayıcı/SPIN150-NPP

İnce film kaplamaları için kullanılır.

Işık Ölçme (Birleştirici) Küresi/LISUN

LED karakterizasyonu, etkinliği ve verimliliği için kullanılır.

Plazma Temizleyici/FEMTO SCIENCE

Elektrot yüzeylerinin temizlenmesi için kullanılır.

I-V Analizörü/KEITHLEY 2400

Güneş pili verimliliğini ölçmek için kullanılır.

Floresans/THERMO LUMINA

Malzemelerin soğurma, emisyon ve uyarılma özelliklerini araştırmak için kullanılır.

 

 

Bugüne Kadar Tamamlanan/Devam Eden Projeler:

 

Proje Adı

İlgiliKurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

Karboran Esaslı Yeni Konjüge Polimerik Malzemelerin Sentezi Ve Uygulamaları

TÜBİTAK

349.100 TL

(Yürütücü)

15/04/2012-15/10/2014

Özet (Özet, bulgular, sonuçlar, çıktılar-100 Kelime)

Bu çalışmada endüstriyel alanda konjüge polimerlerin karşılaştığı sorunları (çözünmezlik, termal, mekanik, optiksel ve elektrokimyasal kararsızlık gibi) aşmak için anorganik ve organik birimleri aynı potada eriterek yeni karboran esaslı polimerik malzemeler üretilecektir. Projenin ilk iki yılında, öncelikle karboran esaslı elektron verici-alıcı-verici (VAV) düzeninde yeni anorganik-organik melez monomerler tasarlanıp sentezlenecek ve sonrasında elektrokimyasal ve kimyasal yöntemler kullanılarak çözünür konjüge polimerler (düşük bant aralığı, tersinir elektronik ve optiksel özellikler, n- ve/veya p-tipi katkılandırılabilir davranım, farklı renklere ve farklı redoks hallerine hızlı anahtarlanma ve dış ortama ve sıcaklığa kararlı yeni floresans polimerler) elde edilmeye çalışılacaktır. V birimi olarak alkil sübstitüeli 3,4-propilendioksitiyofen ve karbazol birimleri kullanılırken A birimi olarak ise karboran birimleri kullanılacaktır.

Projede tasarlanan malzemelerin elektrokromik cihazlar ve LED gibi endüstriyel uygulama alanlarına başarı ile taşınması neticesinde endüstriyel bir soruna karboran kimyasalı kullanılarak bir çözüm getirilmiş olacaktır. Sonuç olarak, sentezlenecek malzemeler ile endüstriyel kullanım alanlarında (elektrokromik cihazlar ve LEDler) karşılaşılaşılan sorunların ülkemizde üretilebilecek özel karboran esaslı ürünler ile aşılabilmesi projemizin öncelikli amacı ve hedefidir.

 

Proje Adı

İlgiliKurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

Bor Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Polimerik Malzemelerin Tasarımı, Sentezi Ve Teknolojik Uygulamaları

BOREN

138.950 TL

(Yürütücü)

08/01/2011-08/07/2012.

Özet

Literatürde ilk defa tertiyofen ve karboran esaslı elektron verici-alıcı-verici tipi elektroaktif bir monomer başarılı bir biçimde sentezlenebilmiştir. Monomer  elektrokimyasal yöntemlerle polimerleştirilebilmiş ve polimer filminin elektrokimyasal ve optiksel özellikleri incelenmiştir. Karboran biriminin polimerik yapıda olması kuşkusuz polimerik malzemeyi açık hava ortamlarında yüksek potansiyel değerlerine karşı direnöli olmasını sağlamıştır. Örneğin 1000 döngü sonrasında dahi polimer optiksel özelliğinin %96’ ısını koruyabilmektedir. Ayrıca elektrolize gerek duyulmadan gümüş iyonlarının uzaklaştırılması veya metalik olarak eldesi içinde kullanılabilecek bir polimer olduğu da kanıtlanmıştır. 1.64 eV gibi düşük bir bant aralığına sahip olan polimer filmi ayrıca farklı redoks hallerindeki farklı renklerden dolayı elektrokromik bir malzeme adayı olduğunu da göstermiştir. Son olarak, bu polimer elektrokromik bir cihazın yapımında kullanılmıştır.

 

Proje Adı

İlgiliKurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

Yeni Fonksiyonel Fotokromik Malzemelerin Sentezi, Özellikleri ve Uygulamaları

TÜBİTAK

271.600 TL

(Araştırmacı)

01/04/2011-01/04/2014.

Özet

Fonksiyonel organik bileşikler arasında fotokromik özellik gösteren ditiyenileten (DTE) türevleri, termal olarak oldukça kararlı olmaları ve yüksek fatigue dirençleri nedeniyle oldukça ilgi çekmektedir. Zira bu iki önemli özellik optoelektronik cihaz uygulamaları için vazgeçilmezdir. Bunun yanısıra hem çözelti fazında hem de katı halde mükemmel fotokromik özellik göstermeleri, hızlı anahtarlanmaları, yüksek kuvantum verimi ve iki izomerin soğurma dalgaboyları arasındaki büyük farklılıklar da DTE’lerin özellikle son on yılda popülaritesinin artmasına; biyo- ve nano- teknolojik bilimlerden malzeme bilimlerine kadar varan çeşitli disiplinlerde moleküler anahtarlar, optik veri işleme ve depolama ortamları, belirteçler, makinalar, fotoiletken cihazlar ve görüntüleme ajanları gibi birçok akıllı malzemenin geliştirilmesine olanak sağlamıştır.

Bu çalışmada,  fotokromik ve redoks aktif özellik gösteren ve literatürde bilinmeyen yeni bir bileşik grubu sentezlenecek ve bu bileşiklerin yapı tayini ve özellikleri spektroskopik yöntemler (UV-vis, Luminesans, FTIR, NMR, Elementel Analiz, Kütle, Döngülü Voltametri) ile aydınlatılacaktır. Sentez ve karakterizasyon çalışmalarını müteakiben son aşamada ise elde edilecek bu yeni bileşiklerin -özelliklerine göre- malzeme bilimlerine yönelik bazı uygulamaları (fotokromik, elektrokromik, dual -foto ve elektro-kromik, fotoiletken, ısıya duyarlı akıllı malzemeler olarak) test edilecektir.