LABORATUVAR KÜNYESİ

Laboratuvar adı:

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı

Bağlı Olduğu Birim/ler

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

-

Sponsor Bilgileri : (Varsa kuruluş desteği vb.)

DPT, COST, BAP, Atılım Universitesi  Öz Kaynakları

LABORATUVAR İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi:

A2-Blok, -3 Kat

WEB Adresi:

biochem.atilim.edu.tr

Telefon Numarası:

+90 (312) 586 85 28

Laboratuvar Sorumlusu:

Doç.Dr. S.Belgin İşgör

E-mail: belgin.isgor@atilim.edu.tr

Telephone +90 (312) 586 83 86

Laboratuvar Çalışanları:

 

Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Naznoosh Shomali

Doktora Öğrencisi

naznoosh_shomali @yahoo.com

Gulsah Merve Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi

technolog86@gmail.com

Mohammed Alwerfally

Yüksek Lisans Öğrencisi

werfally_84@yahoo.com

Suheda Koc

Yüksek Lisans Öğrencisi-gönüllü

 

Sercan Cadirci

Yüksek Lisans Öğrencisi-gönüllü

 

Khalid Sharro

Yüksek Lisans Öğrencisi-gönüllü

 

LABORATUVARIN KULLANIM AMACI

Laboratuvarın Kullanım Amacı:

Eğitim

Lisans √    Yüksek Lisans  √    Doktora √

Araştırma

Lisans √    Yüksek Lisans  √    Doktora √

Hizmet

 

 

LABORATUVAR TANITIMI

Kuruluş tarihi:

2005

 

Laboratuvar Uzmanlık Alanı:

 

Laboratuvarın Yetenekleri:

Biyokimya araştırma grubu tarafından yürütülen araştırma faaliyetlerinin amacı alanında mevcut faaliyetleri geliştirmek için araçlar kullanarak temel bilimler ve mühendislik uygulamaları arasında bir köprü oluşturmaktır. Biyokimya araştırma grubu genel olarak, üniversite içi ve dışındaki araştırma grupları ve kurumlar aracılığıyla çeşitli işbirlikleri oluşturarak, farklı açılardan moleküler hedef tanımlama, ilaç benzeri molekül karakterizasyonu, hedef enzim profilinin oluşturulması, seçilen bir protein ya da enzim hedefine karşın bileşik profillerinin oluşturulması, analiz protokollerinin minyatürleştirilmesi,  geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında kullanılan doğal ürünlerin incelenmesi, ve nano-teknolojik ürünlerin toksikoloji, biyoteknoloji ve tıbbi biyokimya yönlerinden analizleri üzerinde çalışmaktadır.

Araştırma faaliyetleri arasında biyo-uyumlu nanoparçacık sentezi ve karakterizasyonu, bu yapıların kontrollü ilaç salımı için ilaç taşıyıcıları olarak geliştirilmesi, farklı bileşiklerin teşhis ve tedavi ajanları olarak kullanım için kapasitelerinin incelenmesi de bulunmaktadır.

Adı

İşlevi

Çok fonksiyonlu mikroplaka okuyucu ve yazılımı

UV-Görünür Absorbans (Abs) ve Floresan Yoğunluğu (FI) ölçümlerinin kullanılmasıyla protokol minyatürleştirilmesi, protein, enzim ve nükleik asit karakterizasyonu, antioksidan savunma, ksenobiyotik ve nano-malzeme toksisitesi kapsamında sinyal yollarının analizi, kanser ve romatoid artrit gibi proliferatif hastalıkların gelişimi ve prognozunda görev yapan kinaz, fosfataz ve transferaz enzimler aracılıklı sinyal yolları incelenmektedir.

Hücre kültürü laboratuvarı

Insan ve hayvan model hücrelerini içeren ölümsüz hücrelerin devamlılığının sağlanması ilaç, nanoparçacık ve çevresel toksisite analizlerinin gerçekleştirilmesi; ilaç ve ilaç benzeri moleküllerin etkinliğinin analizi bunların yeni, biyo-hedeflerinin tanımlanması; hücre canlılığı, zar geçirgenliği, apoptoz, hedef enzim (nuklear zara bağlı ve sitozolik)aktivitesi ve DNA bütünlüğü gibi hücreye dayalı analizler kullanılarak sinyal iletim yollarının incelenmesi.

Islak Biyokimya Laboratuvarı

Laboratuvarın ıslak biyokimya bölümü genel amaç ve protein ve enzim izolasyonu, saflaştırılması ve karakterizasyonu devam eden projeler için kaynak sağlamak için yapılır biyokimya araştırma laboratuvarı gereksinimleri için hizmet vermektedir. Bu da mikro ölçekli görevler, maliyet etkin projeler için araçlar geliştirmek için biyokimya ve biyoteknoloji uygulamaları için analitik araçlar Optimizasyonu için tahlil optimizasyonu ve minyatür içerir.

Elektroforez ve elektroblot bölümü

Ilaç ve ilaç benzeri moleküller, doğal ürünlerin (mantar ve bitki özleri ve parçaları) etkinliği genellikle nükleer, membrana bağlı ve sitozolik protein ekspresyonu düzeyindeki değişiklikler ve hedef enzimdeki değişiklikler açısından değerlendirilir. RNA ve DNA molekülleri birçok toksik madde ve ilaç için bir diğer kabul gören hedeftir. biyokimya araştırma laboratuarının Elektroforez ve elektroblotting bölümü ağırlıklı olarak hedef proteinler ve biyomoleküllerin düzeyleri veya bütünlüğündeki değişiklikleri analiz etmek için hedefe özel protokollerin optimizasyonunu gerçekleştirir. Burada, kullanılan genel araçlar Yatay ve Dikey Elektroforez üniteleri ve Protein Blot tankıdır bunlar da  uygun yazılım ile çalışılan görüntüleme sistemleri (kamera) eşliğinde kullanımlaktadır.

Bugüne Kadar Tamamlanan/Devam Eden Projeler 

 

Proje Adı

İlgiliKurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

Kontrollü ilaç salımı için aljinat nano taşıyıcılar sistemler: in vitro etkilerinin incelenmesi

ATU BAP

30000 TL

2012

Özet

Nano boyutlu ilaç taşıyıcıları (NT) ilaçların terapötik etkinliklerini arttırırken sistemik toksisitelerini azaltmakta, böylece hasta yaşam kalitesi ve süresini geliştirmede, hastalara sağlık kurumları ve ilaç sanayine yansıyan  maliyetin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Aljinat NTlar (ANT) biyobozunur polimerik NTlardır ve kalsiyum çapraz bağlayıcılarıyla (ÇB) ve genelde mikro-boyutlarda üretilirler. İlk olarak bu çalışma ile

Düşük nano-boyutlu ANTların literatürden farklı metal ÇBlar ile üretilebildiği ve bir avantaj olarak da bunların literatürdeki ÇBlardan daha düşük toksisiteli oldukları gösterilmiştir. Bu çalışma ANTların kıyaslamalı ilaç-salım kapasiteleri ve bunların yüklenen ilaçların etkinlik ve absorbsiyonunun arttırılmasına olan etkilerinin  incelenmesi aşamasında devam etmektedir.

Proje Adı

İlgiliKurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

İmge işleme tabanlı otomatik  hücre analiz sistemi (TOMA) kullanarak boya dışlama esaslı hücre sayımı, canlılık  testi ve morfoloji analizi

DPT

40000

2006-2010

Hücre sayımı olarak da adlandırılan hücre konsantrasyon analizi ya da hücre altgrup analizi, özellikle tıbbi tanı açısından, hücrelerin hücre kültürü içerisinde hangi konumda olduğunun görüntülenmesinde ve  biyoteknolojik çalışmalarda önemli bir yer tutmaktadır. Bu tür verilerin toplanması manuel olarak yapılmaktadır. İnsanın fiziksel dayanıklılık durumuna ve dikkatini toplama süresine bağlı olarak da hata yapma olasılığı oldukça yüksek  olabilmektedir. Bu projede, sayısal ortamda otomatik hücre analizi yapabilen, sonuçları arşivleyen tüm bir sistem prototipi geliştirilecektir. Boylece hücre imgeleri imge işleme yöntemleriyle analiz edecek, sonuçlar istatistiksel yaklaşımlar kullanılarak raporlanacaktır. Yapılan çalışmaların takibi ve birbirleriyle karşılaştırmalı analizler için web-tabanlı bir ortamın oluşturulması da hedeflenmektedir.

Project Name

Relevant Institution/ Organization

Budget

Beginning Ending Date

 

Ankara Yöresinden Toplanan Bazı Bitkilerin Ektrelerinin Antioksidan Kapasiteleri ve Antioksidan Enzim Aktivitelerine Olan Etkileri

Ankara Universitesi BAP

15.000

2013-2015

 

Gulsah Merve Aslan Yüksek Lisans Tez Desteği (Ortak Danışman)

 

Project Name

Relevant Institution/ Organization

Budget

Beginning Ending Date

 

Ankara Yöresine Ait Tibbi Bitki Ekstrelerinde Antioksidan ve Antikanser Aktivitelerin Analizi ve Tesbiti

Ankara Universitesi BAP

23.000

2013-2015

 

Naznoosh Shomali Doktora Tez Desteği (Ortak Danışman)