LABORATUVAR KÜNYESİ

Laboratuvar adı:

Koordinasyon ve Biyoinorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı

Bağlı Olduğu Birim/ler

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

 

Sponsor Bilgileri :

Atılım Üniversitesi BAP ve COST-TÜBİTAK

LABORATUVAR İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi:

Atılım Üniversitesi, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü, A2 Blok İncek 06836 İncek, Ankara

WEB Adresi:

cobirl.atilim.edu.tr (yapım aşamasında)

Telefon Numarası:

+ 90 312 586 8528

Laboratuvar Sorumlusu:

Prof. Dr. Şeniz Özalp-Yaman

seniz.ozalpyaman@atilim.edu.tr

+ 90 312 586 83 36

Laboratuvar Çalışanları:

 

   

 

   

 

LABORATUVARIN KULLANIM AMACI

Laboratuvarın Kullanım Amacı: (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)

Eğitim

Lisans ¨      Yüksek Lisans  √     Doktora √

Araştırma

Lisans ¨      Yüksek Lisans   √    Doktora √

Hizmet

¨

 

LABORATUVAR TANITIMI

Kuruluş tarihi:

2003

Laboratuvar alanı

40 m2

 

Laboratuvar Uzmanlık Alanı:

Koordinasyon Kimyası: Metal komplekslerinin sentezi, elektronik yapıları ve elektronik soğurma spektrumları

Biyoinorganik Kimya: Antitümör ilaçlarının tasarımı, sentezi, DNA-ilaç etkileşimleri

Elektrokimya: Metal komplekslerinin elektrokimyasal davranımları

Biyoelektrokimya: İlaç-DNA ve ilaç- protein etkileşimlerinin elektrokimyasal yöntemlerle belirlenmesi

Spektroelektrokimya: Spektroskopik tekniklerle elektrokimyasal tekniklerin biraraya getirilmesi

İnorganik Polimerler: Metal komplekslerinin polimerleri

Laboratuvarın Yetenekleri:

 

Adı

İşlevi

Bruker-Equinox 55 FTIR/ATR

IR analizleri yapmak amaçlı kullanılmaktadır.

Agilent 8453 UV-vis spektrofotometre

UV-Vis analizleri için kullanılmaktadır. Spektroelektrokimyasal çalışmalar, UV titrasyon deneyleri gerçekleştirilmektedir.

Radiometer Analytical VoltaLab PGZ301 Potensiyostat

Biyoloik olarak öneme sahip inorganik komlekslerin elektrokimyasal davranmlarının incelenmesinde kullanılmaktadır.

Su banyosu (Haake)

DNA- İlaç inkubasyonu için

Kriostat (Haake)

Sabit sıcaklık ve düşük sıcaklıktaki elektrolizler sırasında kullanılmaktadır

Elektroforez Üniteleri

DNA ilaç etkileşimlerinin incelenmesinde kullanılmaktadır.

Ultrasonik su banyosu

Homojen çözeltiler hazırlamak için kullanılmaktadır

Benç Üstü Sentifüj

Çöktürme amaçlı

Vorteks

Homojen karışım hazırlamak için kullanılmaktadır

Sonikatör

Homojen çözeltiler hazırlamak amaçlı

Jel görüntüleme cihazı

Elektroforez sonrasında elde edilen deneysel sonuçların görüntilenmesinde kullanılmaktadır.

Ultra Saf Su Sistemi (Millipore)

DNA ve Tüm biyolojik çalışmalar için

Vakum sistemi (Büchi V-1000)  

Kurutma ve kristalizasyon amaçlı kullanılmaktadır

Vakum Etüvü (Fisher ISOTEMP-282 A)               

Kurutma amaçlı kullanılmaktadır.

 

Bugüne Kadar Tamamlanan/Devam Eden Projeler 

 

Proje Adı

İlgiliKurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

Kükürtten Bağlanan Liganlar İçeren Yeni Platin Mavisi Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Antitümör Etkileri

BAP/ ATÜ

 

1.7.2006 - 30.6.2008

Özet

Genellikle “Platin Mavisi” (platinum blues) olarak adlandırılan koyu renkli platin bileşikleri ailesi sadece olağan dışı rengi  ve heyecan veren kimyasal özellikleri sebebiyle değil, aynı zamanda yüksek antitümör aktiviteleri ile de ilgi uyandırmaktadır. Projede kapsamında, literatürde ilk defa kükürt (S) içeren, yeni bir platin mavisi kompleksi sentezlenmiş ve kompleksin, DNA’nın (Deoksiribo Nükleik Asit: gen) yapısında meydana getirdiği değişiklikler elektroforez ve elektrokimyasal yöntemler kullanılarak belirlenmiştir.

Sentezlenen mavi kompleks, [Pt4(2-atp)8(OH)(H2O)],  karışık değerliğe sahip olup bir platin “+3” ve diğer üç platin“+2” yüklüdür. Bir başka ilgi çekici nokta ise, literatürde yer alan tüm örneklerin ligand koordinasyonu ile 5 üyeli ligand köprü zinciri oluşturmalarıdır. Ancak bizim örneğimizde köprü ligandı 6-üyeli zincir oluşturmaktadır. Kompleksin elektronik soğurma spektrumundaki azalma ile birlikte gözlenen çok hafif kırmızı kayma, mavi kompleksin DNA’ya interkalatif etkileşim ile bağlandığı sonucunu vermiştir.  Bağlanma sabiti 1.67x106 olarak hesaplanmışır. Bununla birlikte yapılan jel elektroforez çalışmaları sonucunda 25 nM platin mavi çözeltisinin DNA sarmalını çift yönlü olarak kırdığı gözlenmiştir. 

Mavi kompleksin enzimatik aktivitesi koyun karaciğerindeki GST enzim aktivitesinin spektoskopik olarak izlenmesi ile belirlenmiştir. Mavi kompleks GST enzim aktivitesini 600 -7200 nM derişimleri arasında azaltmıştır. GST enzimleri detoks fonksiyonları dışında, ilaca karşı direnci de arttırdığı için mavi kompleksin GST enzim aktivitesini azaltması, bu kompleksin kemoterapi sırasında yardımcı bir ilaç olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Proje Adı

İlgiliKurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

Okzim Türevi Ligandlar İçeren Yeni Platin(II) Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve DNA’ya Bağlanma Aktivitesi

BAP/ ATÜ

 

15.02.2010 - 15.6.2012

Özet

Projenin amacı, özellikle cisplatine karşı direnç gösteren hücrelerde, aktif ve etki spektrumu cisplatinden daha geniş olan, potansiyel antitümör ilacı olarak kullanılabilecek, okzim türevi liganlar içeren, yeni platin komplekslerinin sentezlenmesi, elde edilen komplekslerin DNA ile etkileşimlerinin elekrokimyasal yollarla incelenmesi ve etkileşim türünün belirlenmesidir. Piridin oksim (L1) ve tiyofen oksim (L3) içeren platin komplekslerinin elektrokimyasal yükseltgenmeleri Pt-merkez atomu üzerinden yürümekte olup Pt(II) bileşiğinin Pt(III) bileşiğine yükseltgenmesinin ardından Pt(III) bileşiği Pt(IV)’e yükseltgenerek tekrar Pt(III) bileşiği ile Ligandın açığa çıktığı katalitik bir tepkimenin olduğu gözlenmiştir.

Pirol oksim (L2) içeren komplekslerin elektrokimyasal yükseltgenmeleri ise tek basamakta gerçekleşmekte olup, oluşan kararsız Pt(IV) bileşiğinini bozularak tekrar L2’nin açığa çıkartması ile sonlanmaktadır.

Tüm komplekslerin DNA ile yapmış olduğu etkileşimler voltametrik titrasyon ile DPV ve DV yöntemleriyle de belirlenmiş, tüm kompleksler için difüzyon sabitleri (Df, Db), bağlanma sabitleri (Kb) ve kapsama sabitleri (s) hesaplanmıştır. Bağlanma sabitlerine göre kompleksler incelendiğinde Cis 2 > Bis 2> Cis 3> Bis 1 ≥ Cis 1 > Asy 1 > Bis 3 sıralaması elde edilmektedir. Bu sıralamadan da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi pirol içeren kompleksler DNA’ya daha kuvveti bir şekilde bağlanmaktadır.

Proje Adı

İlgiliKurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

Okzim Türevi Ligandlar İçeren Yeni Platin(II) Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Antioksidatif Antikanser Etkileri

COST (TÜBİTAK)

 

15.02.2010 - 15.6.2012

Özet

Okzim gruplarının antitümör aktivitesine sahip olduğu yakın bir geçmişte kanıtlanmıştır. Bu sebeple, proje kapsamında okzimlerin antitümör aktivitesini artırabilecek sinerjik bir etkinin oluşturulabilmesi için 3 farklı oksim ligandının kullanılması ile  9 yeni oksim-Platin(II) kompleksi sentezlenmiştir. Buzağı DNA’sı ile yapılan çalışmalar Asy1, Cis1 ve Bis1 komplekslerinin UV-titrasyonları sonucunda DNA’nın baz yığınları arasına interkaltif olarak yerleştiğini göstermiştir. Bağlanma sabitlerine göre kompleksler incelendiğinde  Cis 2 > Bis 2> Cis 3> Bis 1 ≥ Cis 1 > Asy 1 > Bis 3 sıralaması elde edilmiştir. Komplekslerin DNA’yı kesme çalışmaları % 0.8 agoroz jel içinde MPA (indirgen) varlığında ve yokluğunda çalışılmıştır. Genel olarak tüm Bis komplekslerinin MPA yokluğunda, tüm ligandlar ile Cis1 ve Cis3’ün ise MPA varlığında daha düşük derişimlerde DNA’yı tek sarmalından kırdığı gözlenmiştir. Cis 1 kompleksi tüm kompleksler içinde MPA varlığında en düşük (10 nM) derişimle DNA’yı tek sarmalındn keserken, Bis 2 kompleksi 50 nM’lık derişimle DNA’yı hidrolitik olarak çift sarmalından kırmaktadır. Ek olarak proje kapsamında sentezlenen platin komplekslerinin GST, GPX, KAT, PTK ve SOD enzim aktiviteleri üzerine etkileri de çalışılmıştır. Kombine tedavilerin son yıllarda gözde araştırma konusu olması sebebiyle Bis 3 kompleksinin antioksidant etkinliği ile alkilleyici terapötiklerin yol açtığı toksik etkileri, düşük düzeydeki GST inhibitörü özelliğiyle de GST aracılıklı ilaç direncinin oluşmasını engelleyebilecek potansiyelde ve önemli bir metal kompleksi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Proje Adı

İlgiliKurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

Yeni Bimetalik Antitümor İlaçlarının DNA ile Etkileşimlerinin Elektrokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi

BAP/ ATÜ

 

Sözleşmesi henüz imzalanmadı. Muhtemel başlangıç tarihi Temmuz 2013

Özet

Cis platin direncini kırabilmek amacıyla trans yapısında veya polinukleer platin komplekslerinin kullanılması gibi çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejilerden bir diğeri de Cu ve Pt metallerini antitümör aktifliği iyi bilinen (3-Clip-Phen) gibi aktif moleküllerle yeni bileşikler oluşturmaktır. Bu nedenle, proje kapsamında Pridinil ve tiyofenil türevi ligandlar içeren yeni bimetalik antitümor ilaçlarının DNA ile etkileşimleri elektrokimyasal yöntemlerle belirlenecektir. Bu ligandlarla sentezlenmesi planlanan platin(II) ve karışık binükleer Pt(II)-Cu(II) kompleksleri tamamen yeni olup literatürde yer almamaktadır. Elde edilecek komplekslerin kimyasal analizlerinin yapılması ve kristallerinin oluşturularak X-ışını ile yapı belirlenmesi bu alanda yapılan çalışmalara ışık tutacaktır. Elde edilecek komplekslerin DNA ile etkileşimlerinin incelenmesi ve etkileşim türünün belirlenmesi ise projenin diğer önemli bir hedefidir. Bu tür etkileşimleri jel elektroforez ve elektrokimyasal yöntemlerle belirlemek mümkündür. Bu nedenle önerilen projede, platin komplekslerinin DNA ile etkileşimleri UV spektroskopisi ve voltametrik yöntemler kullanılarak belirlenecektir. Yapılan çalışmalar, vücutta meydana gelen biyolojik tepkimelerle elektrokimyasal tepkimelerin birbirine paralellik gösterdiğini ve benzer elektron transfer mekanizmasına sahip olduklarını vurgulamaktadır. Bu nedenle, projenin diğer bir amacı olan, komplekslerin elektrokimyasal davranımlarının incelenmesi, elektron transfer mekanizmalarının ve elektroliz ürünlerinin olası ara ürünlerle birlikte belirlenmesi, ilaç metabolizma mekanizmalarının oluşturulmasında yol gösterici bir rol üstlenecektir.